Chci chodit do oddílu

Kdo jsme
Oddílová činnost
Členství v oddíle
Časté dotazy

JEDNAOSMDESÁTKA je koedukovaný skautský oddíl působící na Praze 11-Háje a je součástí oficiální organizace Junák – český skaut. Oddíl je určen pro kluky a holky ve věku od 8 do 18 let.
Oddíl má v současné době kolem šestnácti mladších členů, plus jednoho vedoucího, jednoho hostujícího vedoucího, dva dospělé pomocníky a dva činovníky mezi staršími členy. Je rozdělen na dvě skupiny podle věkové kategorie – mladších a starších členů. Každá skupina má samostatné schůzky.

Oddíl během roku podniká celou řadu aktivit – pravidelně se opakujících (týdenní schůzky, výpravy, tábory) i příležitostných (sportovní akce). 


Schůzky mladších členů – vlčata a světlušky (8–10 let):

Skupina mladších členů (neboli vlčat a světlušek) se schází jednou za týden každé úterý (mimo svátky) od 16.00 do 18.00 hodin v klubovně oddílu. Na schůzkách se pak věnujeme různým aktivitám a soutěžím. Hrajeme nejrůznější dětské hry, věnujeme se výtvarným a rukodělným činnostem, učíme se skautským a praktickým dovednostem. Když nám přeje počasí, chodíme si zahrát ven na hřiště nebo do lesa různé sportovní hry a závody.


Schůzky starších členů – skauti a skautky (11–16 let):

Skupina starších členů (skautů a skautek) má schůzky také jednou za týden vždy v úterý (mimo svátky) od 16.30 do 19.00 hodin v klubovně oddílu. Program schůzek je organizován odlišnou formou než program mladších členů a je přizpůsoben věku starších členů. Starší členové mají část programu mimo klubovnu. Cílem je seznámit starší členy s okolím klubovny a pomocí praktických úkolů je lépe připravit do života. Protože klademe větší důraz na samostatnost a zodpovědnost, probíhá většina plněných úkolů bez přímého dozoru či asistence vedoucího. Ovšem i tak dbáme na zásady bezpečnosti. Plnění úkolů probíhá nejčastěji v okolí klubovny nebo v lese. I starší členové se během schůzek věnují různým hrám, a skautským dovednostem.


Společné akce oddílu – výpravy a část programu schůzky:

Jednou až dvakrát za měsíc společně pořádáme jednodenní nebo víkendové akce, ať už výpravy mimo město nebo sportovní akci ve městě. 
Část společného programu je i na schůzkách, takže se mladší a starší členové vídají během schůzek.
Nakonec vždy v létě pořádáme dvoutýdenní tábor, kde táboříme v tee-pee nebo podsadových stanech.
Přehled výprav a akcí najdete v sekci Akce a výpravy oddílu.


Celoroční oddílová hra:

V průběhu školního roku nás programem na schůzkách i výpravách provází celoroční oddílová hra, která je společná pro obě skupiny. Každý rok je celoroční hra jiná. 

Vzhledem k velkému zájmu o členství v našem oddíle a omezeným kapacitním možnostem, přijímáme do oddílu jen ty nové členy, kteří splňují následující požadavky:

 • umí  číst a psát (umí si zapsat a přečíst sdělené informace)
 • má základní hygienické návyky (mytí rukou po použití WC, splachování použitého WC, čištění zubů)
 • účastní se alespoň 50 % výprav a akcí
 • není vulgární nebo agresivní
 • má pozitivní vztah k přírodě
 • je zaujatý pro činnost v oddíle

Výše uvedené body platí i pro stávající členy oddílu.

Pro uskutečnění členství v oddíle je potřeba splnit následující náležitosti:

 • odevzdat vyplněnou přihlášku
 • vyplnit registrační kartu (kontaktní údaje na člena a rodiče)
 • vyplnit stručnou zdravotní dokumentaci člena
 • uhradit roční příspěvek na činnost oddílu 3000 Kč (září–červen)
 • v lednu uhradit roční registrační poplatek organizace cca 600 Kč

Všechny potřebné dokumenty předáme rodičům na některé z prvních schůzek člena.

Nehodí se mi čas nebo den schůzek

Pokud se Vám nehodí termín nebo čas schůzek, můžete se ještě obrátit na oddíl Koníků – tj. další skautský oddíl, který působí rovněž na našem středisku a má schůzky vždy ve středu. Pro více informací se můžete podívat přímo na jejich web http://www.oddil.cz/.
Pokud ani tam nebudete spokojeni můžete zkusit najít jiný oddíl v okolí na stránkách Junáka.


Můj syn/dcera je asi na rozhraní uvedených věkových skupin (mezi 10–11 rokem), do jaké skupiny by se měl přihlásit?

Oddíl se přiklání spíše k zařazení dítěte mezi starší členy. Je to z důvodu nastaveného hierarchického věkového systému. Mladší členové ve věku  kolem 11 let přechází do skupiny starších členů. To znamená, že pokud by byli Váš syn nebo dcera zařazeni mezi mladší členy, za rok (nejdéle za dva), by stejně přešel (přešla) do skupiny starších členů.
Dalším vodítkem pro rozhodnutí může být složení programu schůzek (viz výše), tudíž můžete zkusit odhadnout, co by vašemu dítku více vyhovovalo.
V neposlední řadě může být rozhodujícím kritériem termín schůzek, resp. zařazení člena do té skupiny, která má schůzky v čas, který mu bude vyhovovat.


Kolik stojí členství v oddíle?

Roční registrační příspěvek činí cca 600 Kč (ten se platí vždy začátkem kalendářního roku).
Roční příspěvek na činnost oddílu, z kterého se financují akce a vybavení, činí 3000 Kč. Přijde-li dítě v průběhu roku, je tato částka odpovídajícím způsobem ponížena.
Letní čtrnáctidenní tábor je samostatná akce, která se hradí zvlášť před táborem a částka se pohybuje okolo 3000–3500 Kč.


Kdo se o děti stará?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vedoucím. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.


Mé dítě je chronicky nemocné (alergie, astma, cukrovka, epilepsie). Může chodit do oddílu?

Rozhodně to není vyloučeno. Budeme se snažit vytvořit takový program, aby dítě bezprostředně nepociťovalo omezení v oddílových aktivitách a mohlo se zapojit do běžné činnosti s ostatními.
Je ale nutné na tuto skutečnost upozornit vedoucí a konzultovat s nimi zdravotní stav dítěte a uvést toto ve zdravotní dokumentaci člena.
Držíme se zásady „ano, přijmeme mezi sebe i chronicky nemocné děti, ale chceme o tom vědět“.


Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?

Nejlepší je domluvit se předem telefonicky nebo e-mailem přímo s vedoucím (najdete v sekci Kontakty). Přijďte se i s dítkem podívat na schůzku a připravte si na tuto první schůzku dotazy na vedoucí. Na schůzce si vedoucí dítě převezme – schůzka pak probíhá bez přítomnosti rodičů (abychom zjistili, jestli dítě zvládne v novém kolektivu být bez rodičů). Z toho důvodu je vždy lepší, když může přijít dítě na schůzku se svým kamarádem nebo spolužákem. Na schůzce přidělíme „nováčkům“ patrony z řad členů-vrstevníků, kteří se budou o nové členy starat a pomůžou jim. Po schůzce budete mít prostor pro dotazy (kvůli nedostatečné kapacitě vedoucích to není možné zařídit před schůzkou) a pokud se bude Vašemu dítěti schůzka líbit, předáme Vám přihlášku a brožurku „Informace (průvodce) pro rodiče nováčka“, kde jsou uvedeny informace o oddíle a jeho činnosti, jaké vybavení si pořídit a kontaktní údaje na oddíl.


Proč právě skauting?

Skauting je mezinárodní hnutí, které působí v 216 zemích celého světa. Skauti a skautky na celém světě ctí tytéž hodnoty. Smyslem skautingu je maximální rozvoj jednotlivce.
Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat,  schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje.